Om oss

JC Industrirör AB startade i mars 2011 av de bägge delägarna Johnny Brorsson och Christer Olsson. Företagets postadress är i Sölvesborg men vi lämnar gärna offerter på arbeten i hela södra Sverige.

JC Industrirör AB innehar alla erfoderliga svetskompetenser som krävs för arbeten konstruerade för höga tryck, temperaturer och kemikalier. Företaget erbjuder och har erfarenhet av projekt- och arbetsledning av kvalificerade rörinstallationer.

Kvalitetspolicy

JC Industrirör AB utför kvalificerade rörinstallationer inom såväl svart som vitt rörmaterial. Vi besitter gedigen kunskap inom kvalificerad licenssvetsning inom rörsvets och rörmontering. Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får arbete utfört med hög kvalité på utsatt leverans datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

1.Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder

2.Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla produkter, processer och ledningssystem.

3.Vi sätter alla kunder i centrum för vårt agerande.

4.Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.

5.Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.

6.Kompetenta och medvetna medarbetare som:

– Känner till betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet

– Genom en välutbildad, engagerad och flexibel personal.

– Genom att ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp kvalitetsmål.

– Genom att lyssna på kundernas önskemål och behov.

Kvalitetspolicyn ska vara vägledande för personalen när det gäller hur de skall uppnå företagets målsättningar. Kvalitetspolicyn är väl känd och diskuterad på arbetsplatsträffar.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att möta kundernas behov och förväntningar. Vilket bl a innebär att vi ständigt ser över vårt sätt att arbeta för att minska miljöpåverkan. För att förbättra vårt arbete genomför vi ständigt uppföljningsarbete tillsammans med kunden där vi kartlägger, dokumenterar och fortlöpande förbättrar med syfte att sträva efter maximalt kundvärde.

Våra återkommande uppföljningsmöten med kunden, vilka sker efter kundens önskemål men i normalfallet en gång per vecka, återkopplas omgående till våra medarbetare. Återkopplingen tryggar engagemang och en hög servicegrad bland medarbetarna eftersom de känner till kundens krav och önskemål. Avvikelser korrigeras gemensamt i produktionsmiljön vilket innebär att en hög kvalitet ständigt upprätthålls.

Eftersom medarbetare och företagsledning ständigt arbetar nära varandra så tryggar detta dialogen mellan dessa kring kvalitetsfrågorna. Kompetensutvecklingsinsatser sker löpande och i dialog mellan företagsledningen samt medarbetare

Nya medarbetare samt inhyrda företag informeras om vår kvalitetspolicy och vår ambition att med hög kvalité och servicegrad möta kundens behov.

Självklart följer vi alla de regler som kund och lagstiftning ställer på vårt arbete.

För våra medarbetare:

1. Vi behandlar våra kunder med respekt och hög servicegrad. Det innebär att alltid bemöta kunden på ett professionellt sätt. Detta garanterar en långsiktig affärsrelation vilket tryggar vår sysselsättning.

2. Vi följer ständigt utvecklingen inom vårt segment för att utveckla våra tjänster och produkter.

3. Vi behandlar alla våra kunder lika

4. Vår ambition är att alla rörinstallationer ska vara felfria

5. Vi informerar våra kunder om det finns mer kostnadseffektiva material och arbetsmetoder.

6. Som medarbetare i JC Industrirör AB förväntas man ha en hög grad av serviceförmåga och gott bemötande, kompetens samt engagemang för arbetet och kundens krav. I gengäld erbjuds man ett arbete med bra utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och stor delaktighet.